1 de 10
aiguats

El Consell de Ministres declara zona catastròfica i aprova ajuts per als afectats de la DANA de setembre

La decisió obre la via perquè els afectats per estes emergències puguen sol·licitar les ajudes previstes per a pal·liar danys personals; danys materials en habitatge i estris i en establiments industrials, mercantils i d'altres serveis; així com les que corresponen corporacions locals

Imatge aèria dels aiguats. | Bombers
per Redacció, Alcanar | 25 de setembre de 2023 a les 14:09 |
El Consell de Ministres ha acordat este dilluns declarar zona afectada greument per una emergència de protecció civil (ZAEPC) 28 comarques, entre elles el Montsià,  danyades per diferents fenòmens meteorològics adversos i incendis forestals registrats en les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunitat de Madrid i Regió de Múrcia durant este mes de setembre.

Entre estes emergències destaca la depressió aïllada en nivells alts (DANA) que va provocar precipitacions persistents, generalitzades i en alguns punts d'extremada força des de la matinada del dia 2 de setembre, que van causar la mort de vuit persones i nombroses incidències en pràcticament totes les províncies de les comunitats autònomes afectades.


Les pluges torrencials van produir a més inundacions en carrers, baixos, garatges i carreteres, despreniments, corts puntuals d'electricitat i problemes de circulació de trens, així com nombrosos danys en infraestructures i en béns públics i privats, cultius i explotacions agropecuàries, polígons industrials i altres instal·lacions productives.

La decisió del Consell de Ministres obre la via perquè els afectats per estes emergències puguen sol·licitar les ajudes previstes per a pal·liar danys personals; danys materials en habitatge i estris i en establiments industrials, mercantils i d'altres serveis; així com les que corresponen corporacions locals els territoris de les quals es van veure afectats per les pluges.


Estes ajudes es concedixen amb suport en el principi de solidaritat interterritorial i de manera subsidiària, per a complementar les actuacions que, en exercici de les seues competències, tenen encomanades de les comunitats autònomes.

En el cas de Catalunya, la Generalitat és qui acabarà determinant sobre quines àrees afectades es poden aplicar els ajuts, entre les quals al Montsià per ser la zona més perjudicada per la DANA del 2 al 3 de setembre. 

Ajudes directes

Les mesures de recuperació previstes en este acord, previstes en el Reial decret 307/2005, de 18 de març, i l'execució del qual correspon al Ministeri de l'Interior, són les següents:

• Ajudes per defunció o per incapacitat absoluta i permanent: 18.000 euros.
• Ajudes per destrucció o danys en estris de primera necessitat: el cost amb un límit de 2.580 euros.
• Ajudes per destrucció total de l'habitatge habitual: el cost dels danys, amb un màxim de 15.120 euros.
• Ajudes per danys a l'estructura de l'habitatge habitual: el 50% dels danys, amb un màxim de 10.320 euros.
• Ajudes per altres danys en l'habitatge habitual: el 50% dels danys, amb un màxim de 5.160 euros.
• Ajudes per danys a elements comuns d'una comunitat de propietaris: el 50% dels danys, amb un màxim de 9.224 euros.
• Ajudes a persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme prestacions personals i de béns: l'import total de les despeses.
• Ajudes als titulars d'establiments industrials, mercantils i de serveis, inclosos els agraris, marítim-pesquers i turístics: fins a 9.224 euros.
• Ajudes a corporacions locals per despeses derivades d'actuacions inajornables: entre el 50% i el 100%, segons els casos.
• L'acord també preveu la possibilitat que s'aprovi una exempció de les taxes de l'Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit per a duplicats de permisos de circulació o conducció, així com baixes de vehicles sinistrats.

Altres mesures

• Beneficis fiscals: el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública concretarà l'exempció en la quota de l'Impost sobre Béns immobles i la reducció en la quota de l'Impost sobre Activitats Econòmiques que corresponen als receptors d'aquestes ajudes, que com és habitual estaran exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les ajudes per danys
personals.
• Mesures laborals i de Seguretat Social: els ministeris de Treball i Economia Social i d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions podran desenvolupar mesures laborals i de Seguretat Social com a bonificacions i exempcions de quotes de Seguretat Social.
• Ajudes a les corporacions locals: el Ministeri de Política Territorial concedirà ajudes, per un import de fins al 50%, als projectes que executin les entitats locals per a reparar infraestructures, instal·lacions i equipaments municipals.
• Danys en infraestructures públiques i domini públic: els restants ministeris, en l'àmbit de les seves competències, podran declarar zona d'actuació especial, així com l'emergència de les obres, per a reparar els danys causats en infraestructures de titularitat pública o en el domini públic.
• És important assenyalar que les ajudes per danys en explotacions agràries no estan recollides en aquest acord, perquè estan coberts per un sistema propi d'assegurament, com és el Sistema d'Assegurances Agràries Combinat, que s'ha anat ampliant progressivament, per a cobrir, fins i tot, infraestructures, i que permet atendre les necessitats del sector agrari davant aquesta mena de catàstrofes naturals. El que sí que preveu l'acord és la
disminució dels mòduls d'IRPF per als afectats per aquesta mena de danys.
 

 

Participació