Alcanar atura el cobrament d'impostos municipals i modifica el calendari de pagament de tributs a través de BASE

Primer paquet de mesures de xoc a la població del Montsià

per Aguaita.cat , Alcanar, 20 de març de 2020 a les 11:22 |
Ajuntament d'Alcanar
L'Ajuntament d'Alcanar aprova un primer paquet de mesures de xoc per pal·liar els efectes de l'aturada de l'activitat econòmica a conseqüència del Covid-19, són les següents:

- Es revisaran aquelles taxes, cànons i altres ingressos procedents d'activitats econòmiques afectades per la present situació (taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa; taxa per la prestació de serveis al mercat municipal, etc.) a fi i efecte que durant el període en què l'activitat reste aturada no genere despesa.

- Es modificarà l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, per tal que els certificats d'empadronament i certificats de convivència, necessaris per a poder sol·licitar ajudes es puguen expedir de forma gratuïta.
- Els rebuts mensuals de l'Escola Municipal de Música i de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques no es giraran mentre els centres estiguen tancats.

- Malgrat que l'Ajuntament roman tancat al públic, no atura la seua activitat i s'està treballant per continuar atenent els pagaments de factures, per tal de mantenir-los al dia i no perjudicar els proveïdors.
- L'empresa responsable de la gestió del Centre Esportiu Municipal ha informat l'Ajuntament que no emetrà cap rebut durant el període en què l'equipament reste tancat.

 
Ajornaments del pagament de tributs a través de BASE

D’altra banda, l'Ajuntament d'Alcanar modificarà el calendari de pagament de tributs a través de BASE per alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi del Covid-19

BASE – Gestió d'Ingressos i l'Ajuntament d'Alcanar informen la ciutadania que, en aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel Covid-19 que determina la paralització dels serveis no inclosos com a necessaris durant l'estat d'alarma, el servei de recaptació de tributs operarà de la següent manera:

- Recaptació voluntària. Se suspèn el termini de cobrament en voluntària de tots els padrons de caràcter col·lectiu (IBI, IVTM, escombraries, etc.) i tampoc se'n posaran de nous a cobrament. En poques setmanes, s'informarà de les modificacions de les dates de cobrament dels padrons suspesos, així com dels nous terminis de pagament per als padrons que es vagen aprovant.
- Recaptació executiva. No s'iniciarà el procediment de constrenyiment per deutes no abonats en voluntària. Se suspèn també la tramitació dels expedients executius en curs.
- Fraccionaments, ajornaments i pagaments personalitzats. Els pagaments que s'havien d'efectuar a partir del dia 20/3/20 sota estes modalitats de pagament queden ajornats fins al 30/4/20.

 
 
En els pròxims dies, s'aniran anunciant noves mesures i es donaran més detalls tal com es vaja desenvolupament el marc normatiu que permetrà implantar-les.

L'Ajuntament d'Alcanar posa a disposició de la ciutadania el correu electrònic [email protected] per a resoldre dubtes referents a les mesures econòmiques impulsades pels governs català i espanyol.


 

Participació